Search

(주)고려특수금속

(주)고려특수금속

기업찾기
기업 소개제품 목록모델 목록
전체Safety & Relief ValveSootblowerGeneral ValveSight GlassLevel Gauge

30

Rotary Type

KSM-R2

Rotary Type

KSM-R3

Retractable Type

KSM-L4

Safety & Relief Value

KST-11, KST-11R

Safety & Relief Value

KST-12, KST-12R

Safety & Relief Value

KSF-10, KSF-10R

Safety & Relief Value

KSF-8, KSF-8R

Safety & Relief Value

KSF-8B, KSF-10B

Safety & Relief Value

KSF-10R

Sootblower

KSM-L4

Sootblower

KSM-R2

Sootblower

KSM-230

General Valve 10kg/㎠(앵글)

-

General Valve 10K

-

General Valve 10kg/㎠(글로브)

-

Sight Glass

KSG2

Sight Glass

KSG2-B

Sight Glass

KSG2-C

Sight Glass

KSG3

Sight Glass

KSG3-B

12

Partners

조회수130
(주)고려특수금속

(주)고려특수금속

http://koreaksm.co.kr

032-817-0101

032-817-3031

ksm@koreaksm.co.kr

인천광역시 남동구 남동서로205번길 25 (고잔동), 남동공단 58블럭 1로트

(주)코머신
대표이사  박은철사업자등록번호  535-86-00664
(우 17015) 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-4 에이스 동백타워 1동 1101호

ⓒ2022 Komachine Co. All rights reserved.