Search

(주)오토마

(주)오토마

기업찾기
기업 소개제품 목록자료실모델 목록

Series4

공압제품

전동제품

글로브 밸브

악세서리

제품

37

공압 구동기 (스카치요크 타입)

AD32, AD40, AD50, AD65, AD80, AD100, AD125, AD140, AD160, AD185, AD200, AD250, AD300

공압 구동기 (스카치요크 타입)

AS40, AS50, AS65, AS80, AS100, AS125, AS140, AS160, AS185, AS200, AS250, AS300

공압 구동기 (랙앤피니언 타입)

ADR32, ADR40, ADR50, ADR65, ADR80, ADR90, ADR100, ADR115, ADR125, ADR140, ADR16, 0ADR185, ADR200

공압 구동기 (랙앤피니언 타입)

ASR40, ASR50, ASR65, ASR80, ASR90, ASR100, ASR115, ASR125, ASR140, ASR160, ASR185, ASR200

공압 구동기 (중대형 타입)

AD250D, AD300D, AD350D, AD400D

공압 구동기 (중대형 타입)

AS250D, AS300D, AS350D

공압 구동기 (리니어 타입)

ALC150D, ALC200D, ALC250D, ALC300D

공압 구동기 (리니어 타입)

ALC150S, ALC200S, ALC250S, ALC300S

공압 자동 밸브 (스크류 1PC 볼밸브)

ADR40, ADR65, ASR40, ASR50, ASR65, ASR80

공압 자동밸브 (스크류 3PC 볼밸브)

ADR40, ADR50, ADR65, ADR80, ASR40, ASR50, ASR65, ASR80

공압 자동밸브 (플랜지 볼밸브)

AD50-15F, AD50-20F, AD50-25F, AD65-32F, AD65-40F, AD65-50F, AD80-65F, AD80-80F, AD100-100F, AD125-125F, AD140-150F, AD160-200F, AD200-250F, AS50-15F, AS50-20F, AS65-25F, AS65-32F, AS65-40F, AS80-50F, AS80-65F, AS100-80F, AS125-100F, AS140-125F, AS160-150F, AS200-200F

공압 자동밸브 (스크류 3방 볼밸브)

AD40-8S3W, AD40-10S3W, AD40-15S3W, AD50-20S3W, AD50-25S3W, AD65-32S3W, AD65-40S3W, AD65-50S3W

공압 자동밸브 (플랜지 3방 볼밸브)

AD50-15F3W, AD50-20F3W, AD65-25F3W, AD65-40F3W, AD80-50F3W, AD80-65F3W, AD100-80F3W, AD125-100F3W, AD140-125F3W, AD160-150F3W, AD200-200F3W

공압 자동밸브 (버터 플라이 밸브)

AD50-40BF, AD50-50BF, AD50-65BF, AD65-80BF, AD65-100BF, AD80-125BF, AD80-150BF, AD100-200BF, AD100-250BF, AD125-300BF, AD140-350BF, AD160-400BF, AD160-450BF, AD200-500BF, AD200-600BF, AS50-40BF, AS50-50BF, AS65-65BF, AS65-80BF, AS80-100BF, AS80-125BF, AS100-150BF, AS100-200BF, AS125-250BF, AS140-300BF, AS160-350BF, AS160-400BF, AS200-450BF, AS200-500BF

공압 자동밸브 (하이퍼포먼스 버터플라이 밸브)

AD50-40HBF, AD50-50HBF, AD65-65HBF, AD65-80HBF, AD65-100HBF, AD80-125HBF, AD80-150HBF, AD100-200HBF, AD125-250HBF, AD125-300HBF, AD140-350HBF, AD160-400HBF, AD160-450HBF

공압 자동밸브 (플라스틱 플랜지 볼 밸브)

AD50-15FA, D50-20FA, D50-25FA, D50-30FA, D65-40FA, D65-50FA, D65-65FA, D80-80FA, D80-100FA, D100-125FA, D125-150F

공압 자동밸브 (플라스틱 버터플라이 밸브)

AD50-50BF, AD50-65BF, AD65-80BF, AD65-100BF, AD80-125BF, AD80-150BF, AD100-200BF, AD100-250BF, AD125-300BF, AD140-350BF, AD160-400BF

공압 자동밸브 (Y타입 밸브)

AGV-15Y, AGV-20Y, AGV-25Y, AGV-32Y, AGV-40Y, AGV-50Y

공압 자동밸브 (탱크 버텀 볼밸브)

ATBB50-25F, ATBB65-40F, ATBB65-50F, ATBB80-65F, ATBB80-80F, ATBB100-100F, ATBB125-125F, ATBB140-150F

공압 자동밸브 (탱크 버텀 후레쉬 밸브)

-

12

Partners

조회수130
(주)오토마

(주)오토마

http://www.automa.co.kr/

032-653-6477

032-653-6478

automa@automa.co.kr

경기도 부천시 평천로862번길 21 (도당동)

(주)코머신
본사:
17015 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-4
에이스동백타워 1동 1101호
지사:
06938 서울특별시 동작구 노량진로 10, (스페이스살림)
서울창업센터 6층 606호
대표이사박은철
사업자번호535-86-00664

ⓒ2024 Komachine Inc. All rights reserved.