This page is built for Korean market only
온라인 전시관대리점 찾기등록 서비스광고 서비스수출 서비스파트너사코머신 소개헬프센터
KOR

ENG
 • 대양분산기

  세라믹고압분산기
  모델
  DY101CC-A, DY101CC-B, DY101CC-C, DY101CC-D, DY101CC-600, DY101CC-900
  시리즈
  고압분산기

  제품 소개

  대양분산기 세라믹고압분산기 DY101CC-Series 1

  사양

  Code No A B C D E F
  DY101CC-A DY101CC-B DY101CC-C DY101CC-D DY101CC-600 DY101CC-900
  Stone Size (㎜) Ø30 X 300L Ø50 X 200L Ø50 X 150L Ø50 X 100L Ø50 X 300L X 2 Ø30 X 300L X 3
  Flow Rate (ℓ/min) 1.5~3.0 1.0~2.0 0.7~1.5 0.5~1.0 3.0~9.0 4.5~12
  Operating pressure 1.5~2.0㎏/㎠
  Maximum pressure 6.0㎏/㎠
  Nipple Size Ø9 (STANDARD) Alteration possibility in a accordance with buyer's order.
  Bubble Size 100~600 micron (micron : 1/1000㎜) in seawater 100~600 micron (micron : 1/1000㎜)
  Dissolution Rate more than 40% / 1m depth more than 40% / 1m depth

   

  용도

  ㆍ양어장,활어보관탱크,운반 차량 및 용존 산소를 대량으로 요구하는 산업 설비 등

   

  특징

  ㆍ특수 원료로 압출성형후 1300°C 고온에서 자기질화 되었습니다.

  ㆍ조립방법이 간단하면서 특수하여 청소시 분해와 결합이 용이합니다.

  ㆍ산소 소모량이 적습니다.

  ㆍ완전 자기화로 산.알카리 오존에 부식이 없습니다.

  ㆍ역류방지기의 장착으로 역류로 인한 문제점을 해소 하였습니다.

  ㆍ내 충격력이 우수하며 취급이 용이합니다.

  ㆍ사용시 주의사항

  ㆍDY 101CF-시리즈 참조

  생산 제품

  고압분산기

  플라스틱 고압 & 저압분산기
  DY101P-500L, DY101P-400L, DY101P-300L, DY101P-200L, DY101P-150L, DY101P-100L
  평판형고압분산기 (플라스틱케이스타입)
  DY101CFP-A, DY101CFP-B, DY101CFP-C, DY101CFP-D
  세라믹고압분산기
  DY101CC-A, DY101CC-B, DY101CC-C, DY101CC-D, DY101CC-600, DY101CC-900
  평판형고압분산기 (알루미늄케이스타입)
  DY101CF-A, DY101CF-B, DY101CF-C, DY101CF-D, DY101CF-E

  저압분산기

  산화알미늄질 저압분산기
  DY102-A, DY102-B, DY102-C, DY102-D, DY102-E, DY102-F, DY102-G, DY102S-A, DY102S-B, DY102S-C
  세라믹다용도분산기
  DY103-A, DY103-B, DY103-C, DY103-D, DY103-E, DY103-F, DY103-G, DY103-H, DY103-I, DY103-J
  일반원통형
  DY104-A, DY104-B, DY104-C, DY104T-A, DY104T-B, DY104T-C
  원판형
  DY105-A, DY105-B, DY105-C, DY105-D, DY105-E
  CO2 (확산기 / 조절기)
  DY-100, DY-200, DY-900

  고무분산기

  고무분산기
  DY107-A, DY107-B, DY107-C, DY107-D, DY107-E
  고무질다용도기포호스
  DY117-A, DY117-B, DY117-C, DY117-D
  고무질다용도 분산기
  DY117A-500, DY117A-300, DY117A-200, DY117B-500, DY117B-400, DY117B-300, DY117B-200
  EPDM 연질 고무 다용도 기포 호스
  DY118-A, DY118-B, DY118-C, DY118-D
  맨브레인분산기
  DY1002-10, DY1002-15, DY1002-20, DY1002-25, DY1002-30, DY1002-35, DY1002-40, DY1002C-20
  EPDM 연질 고무 다용도 기포 분산기
  DY118A-S1000

  수산기자재

  플로우메터
  DY112-Series
  닛블
  DY113-A, DY113-B, DY113-C, DY113-D, DY113-E, DY113-F, DY113-G, DY113-H, DY113-I
  산소조절기
  DY115
  고압분기관
  DY116S-9901, DY116S-9902, DY116S-9903, DY116S-9904, DY116S-9905, DY116S-9906, DY116S-5501, DY116S-5502, DY116S-5503, DY116S-5504, DY116S-5505, DY116S-5506
  저압분기관
  DY111-12, DY111-10, DY111-8, DY111-6, DY111-4