Search

DAECHU

HomeManufacturersDAECHU
1/11
DAECHU

DAECHU

Pin marking system - Technifor (Mount Type)

Model

Series

-


Transaction Process

Please contact the manufacturer/supplier.

Payment

Contact the manufacturer/supplier.

Delivery

Contact the manufacturer/supplier.

Shipment

Contact the manufacturer/supplier.

Origin

Korea (Republic of)


Description

XF510CP/SP/DP

고성능, 초소형 타각기(고속마킹)
고속 생산 라인 및 자동화 설비에 적합
공압식

 

사양
마킹영역 XF510Cp: 50x20 mm
XF510Sp: 100x80 mm
XF510Dp: 200x80 mm
마킹속도 10 Character/sec
사이즈 0.5~99mm
외부 데이터 통신 Keyboard(PS/2), RS-232c, Ethernet, USB
외부 I/O 통신 Start, End, Ready, E-stop 외
Internal 8I/4O board (자동파일 로딩 및 포지션 output 외)

 

다양한 용도

- 초소형 장비

- 다양한 마킹영역 제공 (Cp, Sp, Dp)

- 어떠한 자동화 설비에도 적용 가능

 

초소형

- 생산 라인, 회전 테이블 또는 기존 설비와 통합 가능

- 경량 (XF510Cp 기준) : 2.3kg

 

빠르고 효율적인 작업

- 기존 장비 대비 2배 빠른 속도

(1초에 10글자!)

- 고성능 고속 마킹

- 고속 생산 환경에 적합

 

XF510p

- 영구적인 마킹

- 설치 비용 절감

- 생산성 향상

- 간편한 사용 (사용자 친화적)

- 전세계적 기술지원

Download

XF510p

Inquiry

KOMACHINE CO., LTD.
CEO  Charlie ParkCorporate #  535-86-00664
(Post 17015) 1101ho ,16-4, Dongbaekjungang-ro 16beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

ⓒ2022 Komachine Co. All rights reserved.