common.FsCIvcommon.dfb6kcommon.v9ZjI
common.ml38d
common.Cu8Rvcommon.nFEXt
common.Llr7icommon.HXucWcommon.b6snf
KOR

ENG
 • JUNJIN

  JUNJIN

  /companies/[slug].xmlf6

  전진중공업은 1979년 콘크리트 펌프 정비 사업을 시작하여 축적 된 자체 기술력으로 장비 개발에 성공 하였습니다. 

  1998년 기술연구소를 설립, 설계부터 완성차까지의 모든 공정을 통합 관리하며, 사내에서 일괄 제작 가능한 설비로 개발납기를 단축 하고 있습니다. 

  세계 시장 요구에 따른 다양한 제품 개발 경험의 검증된 설계기술 확보로 고객의 요구에 부합하는 신뢰성 있는 제품 설계가 가능하며, 세계 어느 현장에서나 호환, 교체 가능한 주요 부품도 개발하고 있습니다. 

  앞으로도 고객이 만족하는 콘크리트 펌프 본질에 충실하여 안전하고 편리한 장비를 개발하기 위해 최선의 노력을 다 하겠습니다. 
   

  +82-43-879-2600
  +82-43-879-2601
  1264, Daegeum-ro, Geumwang-eup, Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do, Korea

  /companies/[slug].qppxt

  Boom Pump
  JJRZ65
  Boom Pump
  JJRZ63
  Boom Pump
  JJRZ57
  Boom Pump
  JXRZ57
  Boom Pump
  JJRZ55
  Boom Pump
  JJRZ52
  Boom Pump
  JXRZ52
  Boom Pump
  JJRZ50
  Boom Pump
  JXRZ50
  Boom Pump
  JXRZ47
  Boom Pump
  JXRZ46
  Boom Pump
  JXRZ43
  Boom Pump
  JXR43
  Boom Pump
  JXZZ42
  Boom Pump
  JXZR42
  Boom Pump
  JXR41
  Boom Pump
  JXZZ38
  Boom Pump
  JXZ38
  Boom Pump
  JXR38
  Boom Pump
  JXZR37
  Boom Pump
  JXRZ37
  Boom Pump
  JXZ36
  Boom Pump
  JXZ33
  Boom Pump
  JXR33
  Boom Pump
  JXZZ32
  Boom Pump
  JXZ30
  Boom Pump
  JXZZ28
  Boom Pump
  JXZ28
  Boom Pump
  JXZZ25
  Boom Pump
  JXZ25
  Boom Pump
  JXZZ20
  Boom Pump
  JXR18

  콘크리트 펌프카

  Concrete Pump Car
  JD-M60
  Concrete Pump Car
  JJ-H5517
  Concrete Pump Car
  JX-M4517
  Concrete Pump Car
  JX-RZ42D
  Concrete Pump Car
  JX-M37
  JX-RZ37D
  JX-5Z33HP
  콘크리트 펌프카
  JX-ZR33
  콘크리트 펌프카
  JX-5Z3009

  숏크리트

  숏크리트
  JNTS-1404

  Line Pump
  JM-2100HP
  Line Pump
  JFS-12H
  Line Pump
  JMP-90H

  Stationary Pump
  JSP.2108SH-D
  Stationary Pump
  JSP.2111SH-D
  Stationary Pump
  JSP.2112H-D
  Stationary Pump
  JSP.2111H-D
  Stationary Pump
  JSP.2110H-D
  Stationary Pump
  JSP.90HP-D
  Stationary Pump
  JSP.60HP-D
  Stationary Pump
  JSP.40HP-D

  플래싱붐

  Placing Boom
  JB-M24H
  JB-M29H
  JB-NM33H
  Placing Boom (Special)
  JB-NM33H
  Placing Boom (Tubular Colunm Type without Counter Weight)
  JB-NZ33H
  Placing Boom (Tubular Colunm Type without Counter Weight)
  JB-NM33H
  Placing Boom (Tubular Colunm Type without Counter Weight)
  JB-M33H
  Placing Boom (Tubular Colunm Type without Counter Weight)
  JB-Z29H
  Placing Boom (Tubular Colunm Type without Counter Weight)
  JB-M29H
  Placing Boom (Tubular Colunm Type without Counter Weight)
  JB-M24H
  Placing Boom (Tubular Colunm Type with Counter Weight)
  JB-M36H
  Placing Boom (Tubular Colunm Type with Counter Weight)
  JB-NZ33H
  Placing Boom (Tubular Colunm Type with Counter Weight)
  JB-NM33H
  Placing Boom (Tubular Colunm Type with Counter Weight)
  JB-M33H
  Placing Boom (Tubular Colunm Type with Counter Weight)
  JB-NZ29H
  Placing Boom (Tubular Colunm Type with Counter Weight)
  JB-Z29H
  Placing Boom (Tubular Colunm Type with Counter Weight)
  JB-M29H
  Placing Boom (Tower Mast Type)
  JB-T55H
  Placing Boom (Tower Mast Type)
  JB-T50H
  Placing Boom (Tower Mast Type)
  JB-T44H
  Placing Boom (Tower Mast Type)
  JB-T36H