common.FsCIvcommon.dfb6kcommon.v9ZjI
common.ml38d
common.Cu8Rvcommon.nFEXt
common.Llr7icommon.HXucWcommon.b6snf
KOR

ENG
 • GOOKDO MACHINERY

  GOOKDO MACHINERY

  조선용 설비
  /companies/[slug]/products/[id].gs5fr
  -
  /companies/[slug]/products/[id].l078w
  Products

  /companies/[slug]/products/[id].2y5ae


  GOOKDO MACHINERY 조선용 설비


  GOOKDO MACHINERY 조선용 설비 1


  GOOKDO MACHINERY 조선용 설비 2


  GOOKDO MACHINERY 조선용 설비 3


  GOOKDO MACHINERY 조선용 설비 4

  /companies/[slug]/products/[id].ygh3o

  제품소개

  CNC 유압 절곡기
  HB/NCB Series
  NC 유압 절곡기
  HB/NCB Series
  유압 전단기
  GHS Series
  유압 프레스
  유압식 로울러 벤딩머신 (3-Roll)
  유압식 로울러 벤딩머신 (4-Roll)
  조선용 설비
  항공용 설비
  후육강관 설비