This page is built for Korean market only
온라인 전시관기업 찾기대리점 찾기
등록 서비스
기업 등록대리점 등록
광고 서비스수출 서비스헬프센터
KOR

ENG
 • 개성테크노로지스

  개성테크노로지스

  핸드 리프트
  모델
  MHL-20/20A
  시리즈
  자석공구 시리즈

  제품 소개

  개성테크노로지스 핸드 리프트 MHL-20/20A

  생산 제품

  Product Information

  Magnetic Lifters, Permanent Magnet Lifter, Lifting Magnets

  마그네틱 리프터 시리즈

  슈퍼맥®
  SPM-Series, SPM-70, SPM-150, SPM-300, SPM-500, SPM-800, SPM-1000, SPM-70/50, SPM-120/100, SPM-250/200, SPM-450/300, SPM-750/500, SPM-950/700
  이지맥
  EZM-Series, EZM-70, EZM-150, EZM-300, EZM-500, EZM-1000
  메가맥
  MGM-Series, MGM-500, MGM-1000, MGM-2000, MGM-3000, MGM-5000, MGM-6000, MGM-8000, MGM-10000
  메가맥플러스
  MGM-Series, MGM-600/300, MGM-1000/500
  오토맥
  ATM-Series, ATM-1100, ATM-1700, ATM-2500, ATM-3400, ATM-5000
  모토맥
  MTM-Series, MTM-1200, MTM-1800

  냉각액 세척기 시리즈

  냉각액 세척기
  KMS-Series, KMS-40E, KMS-80E

  탈자기 시리즈

  맥클린
  MC-10, MC-20
  맥클린
  MC-1

  자석공구 시리즈

  자석식 각도조절기
  MAS-Series, MAS-A-1, MAS-B-1, MAS-B-3
  팜맥
  PMC - 15/60
  핸드 리프트
  MHL-20/20A
  자석식 절단자
  MGS -1/2
  마그네틱베이스 라이트
  MB - L
  마그홀더
  KM - Series, KM-01, KM-045, KM-045C, KM-045H
  자석식 철판분리기
  KF - 10/20
  자석식 용접용 고정치구
  MWC - 4