Search

동건공업(주)

동건공업(주)

기업찾기
기업 소개제품 목록자료실대리점 리스트모델 목록

모델 번호

DAC-12091C, DAC-12101C, DAC-12121C

DIF-45CF, DIF-50CF, DIF-456CF

DIF-45PCB, DIF-50PCB, DIF-60PCB

DIF-45PCA, DIF-50PCA, DIF-60PCA

MSF-40W

DIF-45PWA, DIF-50PWA, DIF-60PWA

DIF-45PBS, DIF-50PBS, DIF-60PBS

DIF-2001

DIF-2001N

DIF-6000

DIF-2800

DIF-28SG

MSF-40S

MSF-35S

MFM-1763

MFM-1783, MFM-1963, MFM-1983

DM-752, DM-754, DM-1002, DM-1004, DM-1502, DM-1504

DBM-150B, DBM-250B

DMD-804

DMF-552

DMC-204LSE

DOBL-120, DOBL-133

DOBL-130D

DAC-603BD, DAC-604BD

DAC-1003BD, DAC-1004BD, DAC-1005BD, DAC-1006BD

DSBL-140

DOML-SI12, DOML-SI14

DOML-TB19, DOML-TB22, DOML-TB25, DOML-TB28

DOML-PR33

DSB-F19FBD, DSB-G25FBD, DSB-G28FBD

DB-300BD

DVR-200, DVR-260, DVR-320, DVR-360BD

DB-523BD

DB-525BD

DOM-07220SI12

DOM-09215SI12, DOM-09235SI13, DOM-09215SI14, DOM-09415SI14, DOM-09225SI14, DOM-09425SI14

DOM-09425SI14-1, DOM-13435SI18

DOM-09215TB19, DOM-09225TB19, DOM-09225TB22, DOM-09425TB22, DOM-09235TB22, DOM-09235TB25, DOM-09425TB25, DOM-09435TB25, DOM-09435TB28

DOM-10435TB28, DOM-10635TB28, DOM-10435TB32, DOM-10450TB32, DOM-10635TB32, DOM-10450TB36, DOM-10635TB36, DOM-13450TB41, DOM-13630TB41, DOM-13650TB41

DOM-09215PR20, DOM-09225PR25

DOM-09435PR33

DOM-500R

DAC-603, DAC-604

DAC-603, DAC-604

DAC-1003, DAC-1004, DAC-1005, DAC-1006

DB-6

DB-8, DB-12

MB-2

MB-4

MB-6

MB-8

MB-12

DOB-130D, DOB-131D

DB-523L, DB-525L, DB-530L, DB-538L, DB-540L

MB-940

DB-523D, DB-525D, DB-530D

DB-150S, DB-200S

DB-85S

DB-85SF

DB-105S

DB-105SF

DB-118HS

DB-118HSF

DB-118SS

DB-230S, DB-270S

DB-300S, DB-301S, DB-302S

DTB-401S, DTB-402S

DTB-403S, DTB-404S, DTB-405S, DTB-406S

DTB-411S

DTB-412S, DTB-413S, DTB-414S

DTB-3301S, DTB-3302S

DTB-3803S, DTB-3805S

MB-2S

MB-4S

DJF-400DSF, DJF-400DTF, DJF-400DSS, DJF-400DTS, DJF-500DSF, DJF-500DTF, DJF-500DSS, DJF-500DTS, DJF-600DTF, DJF-600DTS

DJF-10, DJF-15, DJF-25, DJF-40, DJF-50

DJF-12

DJF-26DK

DTV-200, DTV-260, DTV-260DU, DTV-300, DTV-300DU, DTV-350

DTV-400, DTV-500

DTV-300N

DTV-300CA

DTV-400CA

DTV-500CA, DTV-600CA

DTV-800CA, DTV-900CA, DTV-1000CA

DTV-600IB

DTV-385NCN

DOB-120DS, DOB-133DS

DOB-140

DB-70

DB-75

DB-80

DB-85, DB-105

DB-85F, DB-105F

DB-118

DB-118F

DB-118S

DB-150, DB-200

DB-07C, DB-10C

DKB-250T-1, DKB-400S-1, DKB-400T-1, DKB-750S-1, DKB-750T-1

DKB-1300S-1, DKB-1500S-1, DKB-1500T-1, DKB-2200S-1, DKB-2200T-1

DKB-1500S-2, DKB-1500T-2, DKB-2200T-2

DB-230, DB-270

DB-300, DB-301, DB-302

DTB-401, DTB-402

DTB-403, DTB-404, DTB-405,DTB-406

DTB-411

DTB-412, DTB-413, DTB-414

DTB-3301, DTB-3302

DTB-3803, DTB-3805

DJF-400DSF, DJF-400DTF, DJF-400DSS, DJF-400DTS, DJF-500DSF, DJF-500DTF, DJF-500DSS, DJF-500DTS, DJF-600DTF, DJF-600DTS

DSB-140, DSB-250S

DSB-F10FS

DSB-F19FS, DSB-F19FT, DSB-G25FS, DSB-G25FT, DSB-F28FS, DSB-F28FT, DSB-G28FS, DSB-G28FT, DSB-F29FS, DSB-F29FT

DSB-F30FS, DSB-F30FT

DSB-F33FT

DSB-3100FS, DSB-3100FT, DSB-3500FS, DSB-3500FT, DSB-3900FT

DBB-523, DBB-525, DBB-530, DBB-538, DBB-540

DSB-G28FSS, DSB-G28FTS, DSB-F28FSS, DSB-F28FTS, DSB-F29FSS, DSB-F29FTS

DSB-F19FSE, DSB-F19FTE, DSB-F28FSE, DSB-F28FTE

DK-200AFB, DK-250AFB, DK-300AFB, DK-350AFB, DK-400AFB, DK-450AFB

DJF-200

DJF-420

DVR-200, DVR-260, DVR-320, DVR-360

DVR-400, DVR-500, DVR-600

MSH-180P

MSH-180S, MSH-180C

MVD-100S

MVD-200

MVD-150N

MVD-110

MVS-20A, MVS-25A, MVS-30A

MVS-20, MVS-25, MVS-30

MV-10GN

MV-15PGN, MV-20PGN

MV-20GN, MV-25GN

MV-15PN, MV-20PN

DTV-385NCN

DCF-260

DTV-260JR

DCF-400, DCF-500

DCF-600, DCF-800

DVN-600DN, DVN-800DN, DVN-1000DN

DVN-1007

DVN-600B, DVN-800B

DVN-1000B

DVN-900BC, DVN-1200BC

DVN-500MF, DVN-600MF

DVN-600D, DVN-601D

DIF-804, DIF-806, DIF-808

DOM-500AF

MV-081

MV-101, MV-121

MV-142, MV-162, MV-182

MV-185

MV-201

DV-181

MVC-20D

DVN-081SU, DVN-101SU, DVN-121SU

DVN-141SU, DVN-161SU

DVN-081SSE, DVN-081STE, DVN-101SSE, DVN-101STE, DVN-121SSE, DVN-121STE

DVN-141SSE, DVN-141STE, DVN-161SSE, DVN-161STE, DVN-401SSE, DVN-401STE

DVN-081SE, DVN-081TE, DVN-101SE, DVN-101TE, DVN-121SE, DVN-121TE

DVN-141SE, DVN-141TE, DVN-161SE, DVN-161TE, DVN-401SE, DVN-401TE

DVN-183QE, DVN-203QE, DVN-205QE

DVN-183E, DVN-203E, DVN-205E

DVN-081, DVN-101, DVN-121

DVN-141

DVN-161, DVN-401

DVN-183, DVN-203, DVN-205

DVN-183Q, DVN-203Q, DVN-205Q

DOW-09215PR20

SI-14, TB-22, TB-25, TB-26, TB-28, TB-32, TB-36, TB-41

DB-105, DB-118, DB-150, DB-200

DNV-081, MV-081, DVN-101, MV-101, DVN-121, MV-121, DVN-141D, MV-142, DVN-161D, DVN-401, MV-162, MV-182, MV-185, DV-181, MV-201, DVN-183, DVN-203, DVN-205, DVN-600B, DVN-600DN, DVN-800B, DVN-800DB, DVN-1000B, DVN-1000DN, DVN-1200B

DFH-1038-3A, DFH-1522-3A, DFH-1538-3A, DFH-1544-3A, DFH-3038-3A, DFH-3044-3A

ST-20-SS

DDC-400, DDC-750

DBM-100A, DBM-150A

MFM-1743B, MFM-1943B, MFM-2143B, MFM-2343B, MFM-2743B

MFM-1141, MFM-1161, MFM-1343, MFM-1363, MFM-1543, MFM-1563-2, MFM-1743

MFM-603, MFM-704, MFM-705, MFM-0743, MFM-0843

MFM-411S

Partners

조회수130
동건공업(주)

동건공업(주)

http://www.dongkun.co.kr

032-811-0241

032-811-0248

sale@dongkun.com

인천 남동구 남동서로 31 (고잔동, 남동공업2단지 127BL 10LT)

(주)코머신
본사:
17015 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-4
에이스동백타워 1동 1101호
지사:
06938 서울특별시 동작구 노량진로 10, (스페이스살림)
서울창업센터 6층 606호
대표이사박은철
사업자번호535-86-00664

ⓒ2024 Komachine Inc. All rights reserved.